Wiesław Alejziak

Wiesław Alejziak - jest doktorem nauk o kulturze fizycznej (praca z zakresu polityki turystycznej - 1991). Ukończył też podyplomowe studia ekonomiczne (Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie - 1987 r.) oraz pedagogiczne (Uniwersytet Jagielloński - 1990). Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach, w tym między innymi: podyplomowym kursie "Marketing w turystyce", zorganizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz University of Luton (w 1995 roku) w cyklu międzynarodowych szkoleń w ramach programu wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, organizowanych przez AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) oraz Instytut Turystyki w Krakowie (trzy szkolenia: "Polityka turystyczna w Europie i na świecie", "Zarządzanie turystyką na poziomie regionalnym", "Zarządzanie turystyką w warunkach nierównowagi rynkowej - na poziomie państwa, regionu, miejscowości")
Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej polityki turystycznej, międzynarodowego rynku turystycznego oraz uwarunkowań aktywności turystycznej ludności. Jest członkiem kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych i branżowych, w tym między innymi: EuroScience (od 2006), International Society of Culture, Tourism and Hospitality Research, z siedzibą w Universtity of South Karolina (od 2005), Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (od 1986 roku, obecnie jest wice prezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa) oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki (od 1992 roku jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia). Od wielu lat współpracuje z Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques w Aix-en Provence we Francji oraz redakcją kwartalnika "Annals of Tourism Research", uznawanego za najlepsze czasopismo naukowe z zakresu turystyki na świecie (jest członkiem "Annals International Panel of Referees" - międzynarodowego panelu recenzentów tego czasopisma). Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych (Editorial Bard) następujących czasopism naukowych: "Folia Turistica"(AWF Kraków), "Turystyka i Rekreacja" (AWF Warszawa) oraz "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research" (USA)

Paul Alezraa

Paul Alezraa - jest absolwentem Lyon Business School w zakresie marketingu i zarządzania w kulturze. Pełni funkcję dyrektora Lordculture instytucji zajmującej się tworzeniem projektów i budowaniem strategii zarządzania obiektami kulturalnymi. Jego bogate doświadczenie płynące z realizacji wielu przedsięwzięć zarówno z dziedzin kultury jak i turystyki, we Francji której pracuje na co dzień, jak i na całym świecie, stawiają go w gronie największych specjalistów w tych branżach.
Jego doświadczenia w realizacji projektów kulturalnych sięgają do początku lat dziewięćdziesiątych. W jego portfolio znajduje się ponad 80 projektów z zakresu kultury i turystyki. Z najnowszych trzeba wspomnieć o koncepcjach funkcjonowania lub współpracy m.in. przy takich przedsięwzięciach jak Pushkin Museum w Moskwie, Art Station Poznań w Poznaniu, Zaryadye w Moskwie, Le Louvre Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Radio France Museum w Paryżu, czy European Parliament Visitors' Centre w Brukseli.

Ameline Coulombier

Ameline Coulombier - Absolwentka Paryskiego Instytutu Studiów Politycznych na kierunku Creative Arts, Publishing & Broadcasting Management o specjalizacji instytucje kulturalne i artystyczne. Posiada bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury. Wolontariuszka na rzecz rozwoju kulturalnego przy Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej w Burkina Faso (Afryka Zachodnia). Wspólnie z Ambasadą Francuską brała udział w przygotowaniach festiwalu kulturalnego w Reykjavik (Islandia). Od 2008 roku związana z Lordculture gdzie pracowała przy wielu projektach związanych z budowaniem strategii zarządzania obiektami kulturalnymi. Głównym obszarem jej zainteresowań są muzea przyjazne turystom. Rezultatem jej najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest stypendium francuskiego lidera z branży dóbr luksusowych LVMH na przeprowadzenie badań w zakresie użycia nowych technologii w japońskich muzeach i ich wpływu na postrzeganie przez turystów dziedzictwa kultrowego kraju. Na swoim koncie ma szereg wystąpień:
- Dobre praktyki i nowe trendy w tworzeniu wystaw (Digital Technologies for Stronger Experience- Konferencja Muzeów w Sztokholmie - październik 2010)
- Przemówienie na konferencji pt. Hands on! Europe w ramach High Tech Day w Cite des Sciences et de l'Industrie - Paryż - listopad 2009
- Turystyka kulturowa sposobem angażowania nowej publiczności (Burgh Hall in Dunoon - Wielka Brytania - styczeń 2010)

Wojciech Fedyk

Wojciech Fedyk - pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, były Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Ekspert turystyczny. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego /geografia turystyki/ i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / marketing w turystce i kulturze/ oraz uczestnik kilkudziesięciu kursów i szkoleń zawodowych w kraju i za granicą.
Zawodowo z turystyką związany od 22 lat, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim i AWF oraz wykładowca w wyższych szkołach turystyki, geograf, przewodnik sudecki, pilot wycieczek, informator turystyczny I klasy. Ekspert MRR i Samorządów wojewódzkich w projektach RPO, POIG, POWT, ZPORR, Interreg, ekspert w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa 2007-2008 - Komponent dolnośląski, Przewodniczący Komisji ds. Pilotów Wycieczek przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.
Jako pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialny m.in. za realizację i wdrożenie zapisów ustawy o usługach turystycznych oraz strategię rozwoju turystyki, pomysłodawca systemu dokumentów kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich stosowanego w wielu województwach, autor wielu opinii i ekspertyz. Jako Sekretarz Makroregionu Turystycznego Dolny Śląsk i Opolszczyzna brał aktywny udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim i Programu Rozwoju Turystyki w Regionie, jeden z pomysłodawców i pierwszy Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, pomysłodawca utworzenia koncepcji subregionów turystycznych Dolnego Śląska i pierwszych wniosków o dotacje na szkolenia z POKL w ROT. Wieloletni działacz społeczny PTTK i PTSM, w tym na szczeblu krajowym jako członek zarządów /od blisko 15 lat społeczny Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTSM, były Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego PTTK/.
Praktykę gospodarczą w sektorze turystyki zdobył m.in. jako Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Grupy Turystycznej sp. z o.o. specjalizującej się w organizacji turystyki przyjazdowej na Dolny Śląsk, jako Lider Grupy Dolny Śląsk-Saksonia - projektu TourismPartner Europe 1.200.000 Euro/ oraz jako Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przez 5 lat.
Wielokrotnie nagradzany państwowymi i samorządowymi oraz branżowymi medalami i dyplomami za zasługi na rzecz turystyki m.in. UKFIiT, MG, MSIT, DIT, PTSM, UMWD, POT.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, strategii i analiz, projektów promocyjnych i wniosków o dotacje ze sfery rozwoju i promocji turystyki.
Szkolenia i doradztwo prowadzi od 1997 roku, we wszystkich sektorach środowiska turystycznego m.in. dla PTTK, PTSM, na kursach pilotów i przewodników, dla lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń turystycznych, wyższych uczelni na kierunkach zarządzania, marketingu i turystyki, lokalnych grup działania Leader, itp. ekspert kluczowy projektu Turystyka Wspólna Sprawa 2007-2008.

Michał Grelewski

Michał Grelewski - sekretarz i współtwórca Stowarzyszenia Topografie. Instruktor ZHR, hufcowy Łódzkiego Hufca Harcerzy Szaniec i Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego ZHR. W dziedzinie aktywności miejskiej zainteresowany najbardziej grami miejskimi i innymi radosnymi formami poznawania miasta. Twórca i koordynator wielu łódzkich gier miejskich: Łap Złodzieja, Zmotaj Fabrykę, Krok w Niepodległość, Cisza Przed Burzą, ŁódźBój, XIII wydział, Pożeracze Czasu. Doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, pracownik firmy MobileMS, twórcy projektu "Odkoduj Łódź".

Michał Gruda

Michał Gruda - absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Topografie, pracownik Muzeum Kanału Dętka, społecznik, wielokrotnie współorganizował rozmaite wydarzenia odbywające się w przestrzeni miasta - happeningi oraz akcje promocyjne związane z kandydowaniem Łodzi do tytułu ESK. Jest współsygnatariuszem porozumienia łódzkich organizacji pozarządowych, na rzecz ratowania łódzkich zabytków, o nazwie "Szacunek dla Łodzi", współzałożyciel Fundacji Normalne Miasto "Fenomen". Współorganizator gier miejskich, w tym koordynator największej jak dotąd zorganizowanej w Łodzi - pt.: "Przestudiuj Łódź" zorganizowanej dla stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (trzystu uczestników). Koordynator projektu Łódźbój. Ukończył kurs na informatora turystycznego organizowany przez ROT oraz kurs pierwszej pomocy.

Jacek Grudzień

Jacek Grudzień - dziennikarz Radia Łódź i TVP Łódź, publicysta, autor rozmów, debat, programów cyklicznych, wielokrotnie nagradzany za swoją pracę w kraju i regionie. Między innymi nagrodami Press i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2010 roku wyróżniony w konkursie im. Orłowicza za promocję Polski w programie "Kocham Łódzkie". Album, który powstał w czasie powstawania cyklu zastał nagrodzony w konkursie "Złote Formaty".

Alicja Knast

Alicja Knast - ukończyła muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W latach 1995-2003 pracowała jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 2005-6 była wykładowca London Metropolitan University oraz pracownikiem naukowym na University of Plymouth (2005-2008). Od stycznia 2009 roku objęła stanowisko Kuratora Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jest stypendystką Museumvereniging The Netherlads (2000), London Metropolitan University (2003) oraz The Metropolitan Museum w Nowym Jorku (2004-5). Od 1998 roku jest członkiem International Council of Museums (ICOM), a także Polskiego Komitetu Narodowego ICOM i International Committee of Museums and Collections of Musical Instruments (ICOM-CIMCIM) gdzie w latach 2000-2003 pełniła rolę Członka Zarządu a także: Museums Association UK i Society for Education, Music and Psychology Research UK (SEMPRE) oraz American Musical Instruments Society i Academy of Higher EducationUK.
Działalność naukowa skupia się wokół instrumentologii, percepcji muzyki oraz strategii uczenia implicite. Brała udział w projektach badawczych "Polska Szkoła Lutnicza. Miejsce w kulturze polskiej i europejskiej" finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (Muzeum Narodowe w Poznaniu: koordynator i główny wykonawca) oraz "Emergent Cognition Through Active Perception" (University of Plymouth: asystent naukowy). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny muzykologii, psychologii muzyki i muzeologii.

Andrzej Kaleniewicz

Andrzej Kaleniewicz - (ur. 1973, Wałcz) Kierownik Oddziału Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pracownik samorządowy od 1999 r., pasjonat nowoczesnych technologii w turystyce. Pomysłodawca innowacyjnego w skali kraju projektu "GPSwielkopolska". Publicysta krajoznawczy, autor wielu przewodników turystycznych, głównie dla rowerzystów. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw górskich i rowerowych oraz zapalony fotograf.

Marek Kozak

Marek W. Kozak - specjalista rozwoju regionalnego, dr hab. nauk o polityce, pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wiceprzewodniczący prezydium Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, wykłada także w Collegium Civitas oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w zagadnieniach polskiej i europejskiej polityki regionalnej (i spójności), roli turystyki w rozwoju, ewaluacji programów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Autor lub redaktor kilku książek, opublikował przeszło sto artykułów w Polsce i za granicą. Ostatnio wydał książkę Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem (Scholar 2009), a także m.in. artykuły: EU cohesion policy: a decline behind the horizon? (współautor z: P. Opala i P. Samecki), w: G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (red.), Regions of Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges (Routledge 2009) oraz Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? (2010), w: Studia Regionalne i Lokalne nr 1.

Beata Krakowiak

Beata Krakowiak - geograf, adiunkt w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w problematyce związanej z turystyką kulturową i dziedzictwem kulturowym, wśród jej zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmują placówki muzealne. Z racji miejsca zamieszkania w publikacjach i wystąpieniach podejmuje tematy dotyczące turystyki w Łodzi i regionie łódzkim, promuje prace studentów dotyczące tego obszaru.

Łódź Europejska Stolica Kultury

Łódź Art Center - największe w Łodzi, i jedno z największych w Polsce, centrum kulturalno-artystyczne (9 hal x 900 m2). Utworzyły je Fundacja Edukacji Wizualnej (FEW) oraz Międzynarodowe Muzeum Artystów (MMA), pod patronatem Miasta Łodzi. Powstało ono w odremontowanym XIX-wiecznym kompleksie fabrycznym części dawnego imperium łódzkiego przemysłowca Karola Scheiblera i dawnych zakładów Uniontex. Odnowione wnętrza fabryki zostały nagrodzone tytułem Wnętrze Roku 2004 za najlepszą rewitalizację zabytku. Łódź Art. Center stanowi siedzibę instytucji kulturalnych, powierzchnię wystawienniczą, miejsce organizacji festiwali, konferencji i spotkań; organizuje się w nim m.in. Fotofestiwal - Międzynarodowy Festiwal Fotografii czy Łódź Design - Międzynarodowy Festiwal Designu.
Łódź Art Center jest operatorem działań związanych z kandydaturą Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W ramach konferencji w ramach współpracy ROTWŁ i Łódź Art Center zostanie zorganizowany panel dyskusyjny "Droga, ku Europejskiej Stolicy 2016" z udziałem przedstawicie innych miast posiadających obecnie lub w przeszłości tytuł ESK.

Przemysław Modrzewski

Przemysław Modrzewski - od kliku lat specjalizuje się w marketingu internetowym z naciskiem na marketing w wyszukiwarkach. Jest autorem książki "Google AdWords w praktyce" wydanej przez wydawnictwo PWN.
Zawodowo zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem kompleksowymi strategiami promocji produktów i usług w internecie. Prowadzi zespół SEM (Search Engine Marketing) w jednym z większych wydawnictw z branży B2B w Polsce.
Jego doświadczenie i wiedzę z zakresu AdWords potwierdza ceryfikat Google Advertising Professional oraz partnerstwo z firmą Google w programie AdWords Seminar Leader. Z jego wiedzy korzysta na stałe kilkudziesięciu klientów z różnych branż o łącznym budżecie sięgającym kilku milionów złotych rocznie.

Ewelina Skrydalewicz

Ewelina Skrydalewicz - magistrantka na kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Łódzkiego, autorka pracy licencjackiej na temat łódzkiej Nocy Muzeów, działa w Studenckim Kole Naukowym Geografów Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego "Włóczykije", interesuje się turystyką górską.

Michał Stefański

Michał Stefański - Założyciel MobileMS (www.MobileMS.pl), firmy działającej na rynku technologii mobilnych. W ciągu ostatnich dwóch lat, zespół MobileMS zgromadził w swoim portfolio wiele projektów zarówno na skalę lokalną, jak i ogólnokrajową. Firma jest coraz częściej zapraszana do współpracy przez organizatorów znanych imprez krajowych oraz międzynarodowych. Na lokalnym podwórku największym sukcesem zespołu jest wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej Odkoduj Łódź, którego inauguracja odbyła się w listopadzie zeszłego roku. Jest to pierwszy tego typu System oparty na Fotokodach, jaki powstał w Europie. Zespół został laureatem m.in. Łódź Proponuje Innowacyjni i Kreatywni 2009, Krajowi Liderzy Innowacji 2009, Gala Biznesu 2010 - "Młoda firma Roku 2010".

Özgul Özkan Yavuz

Özgul Özkan Yavuz - Director for Tourism and Promotion in Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency and mainly responsible for international promotion of the program. She was graduated from the Department of City and Regional Planning in the M.E. Technical University (METU) in Ankara in 1995. She has MSc degree in Urban Policy Planning and Local Governments from METU and holds another MSc degree in Tourism Policy and Management from the University of Birmingham. She has been working for the Ministry of Culture and Tourism for the last 14 years at various positions both in Ankara and Istanbul. Between 2004 and 2007 she was Cultural and Tourism Attaché of Turkish Embassy to the Hague, the Netherlands. She has researches and articles about destination planning, destination and city marketing, cultural tourism and urban tourism.